Η ΗΤΜΕ έχει δύο κύριους τομείς δραστηριοποίησης, τον τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και τον τομέα Τεχνικών Έργων. Αναλυτικά οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Τομέας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Αντικείμενο εργασιών του τομέα είναι η παροχή ευρέως φάσματος εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τμήμα Ιδιωτικών Επενδύσεων

Αντικείμενο του τμήματος είναι η μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση επενδυτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για ενίσχυση επιχειρηματικών δράσεων όπως Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Μελέτες Σκοπιμότητας, Μελέτες Βιωσιμότητας, Παρακολούθηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, Αναπτυξιακοί Νόμοι 3299/04, Ειδικές Επενδύσεις Νόμου 3299/04, Business Plans, Επενδυτικά Προγράμματα 3ου ΚΠΣ του Υπ. Ανάπτυξης, Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανταγωνιστικότητας, Κοινωνίας της Πληροφορίας, Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, του Υπ. Γεωργίας, Επιχειρησιακά προγράμματα ΑΑ-ΑΥ 2000-2006, Εμπορία και Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, Σχέδια βελτίωσης, Αγροτουρισμός, Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, Leader +, Π.Ε.Π. 3ου ΚΠΣ.

Τμήμα Μελετών – Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Αντικείμενο του τμήματος είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και οργανισμών με την εκπόνηση μελετών, την παροχή τεχνογνωσίας και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων. Το τμήμα αναλαμβάνει Εκπόνηση Ερευνών Αγοράς (Κλαδικές έρευνες, Ποσοτικές, Ποιοτικές, Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών), Στρατηγική Marketing, Media Plan, Marketing Plan, Εισαγωγή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ΙSO), Εισαγωγή Συστημάτων Ολικής Ποιότητας (ΤQM), Εισαγωγή Συστημάτων HACCP, Οργάνωση Αποθηκών - Logistics, Οργάνωση Παραγωγής (CIM), Μελέτες Εργασίας - Εργονομίας, Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΒPR), Διοίκηση Έργων (Χρονικός Προγραμματισμός GAND, PERT, Έλεγχος Χρηματορροών), κ.α.

Τομέας Τεχνικών Έργων

Αντικείμενο εργασιών του τομέα είναι η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και διοίκηση τεχνικών έργων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, αλλά και φυσικά πρόσωπα.

Ο τομέας αυτός χωρίζεται σε τρία επιμέρους τμήματα:

Τμήμα Κατασκευών - Εγκαταστάσεων

Αντικείμενο του τμήματος είναι η κατασκευή και επίβλεψη κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα αφορά στην ανέγερση, διαμόρφωση ή ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (γραφείων, κατοικιών, πολυκατοικιών, βιοτεχνιών – βιομηχανιών) είτε με ανάθεση – εργολαβία είτε με αντιπαροχή καθώς και σε όλο το φάσμα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα Υποσταθμών, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Συστημάτων Δομημένης Καλωδίωσης, Συστημάτων Θέρμανσης - Κλιματισμού, Συστημάτων Πυροπροστασίας - Πυρασφάλειας, Συστημάτων Ασφαλείας - Συναγερμού, Ύδρευσης - Αποχέτευσης, κ.α.

Δεν διαθέτει σήμερα εργοληπτικό πτυχίο (έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες) ωστόσο υπάρχουν συνεργασίες με ΜΕΚ Γ΄ Τάξης στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ.

Τμήμα Μελετών

Αντικείμενο του τμήματος είναι η εκπόνηση ευρέους φάσματος μελετών όπως Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Δομημένης Καλωδίωσης, Υποσταθμών, Πυροπροστασίας, Πυρασφαλείας, Θέρμανσης - Κλιματισμού, Ύδρευσης - Αποχέτευσης, Φωτισμού, Οδικών Κόμβων, Κυκλοφοριακές, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ενεργειακές, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ επίσης αναλαμβάνει Πολεοδομικές Άδειες, Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Βιοτεχνιών - Βιομηχανιών, κ.α.